Cône tronqué magnétique Ø 15/8 x 6mm Néodyme N42 (NdFeB) Epoxy - Force 5kg